TÜZÜK

TÜZÜK

Rodop – Evros İlleri Selânik Özel Pedagoji Akademisi Mezunu Öğretmenler Derneği Tüzüğü

BÖLÜM I

Unvan – Merkez – Gaye – Vasıtalar – Süre

1. Madde

Rodop iline bağlı Gümülcine (Komotini) kenti merkezli, Gümülcine şehrinde ‘ Rodop ve Evros İli Selânik Özel Pedagoji Akademisi Mezunu Öğretmenler Derneği ’ ismi altında bir dernek kurulmaktadır.

2. Madde

Derneğin Gayesi Şunlardır: 1) Üyelerinin sosyal, ekonomik, meslekî ve sendikal haklarının korunması, savunulması ve ileri sürülmesi, 2) Üyeleri arasındaki yardımlaşmanın ve kişisel dostluk ilişkilerinin kenetlenmesi, 3) Topluma daha verimli hizmet sunulabilmesi için meslekî bağların güçlendirilmesi, üyelerin kültürel ve yaşam standartlarının geliştirilmesi, meslekî ihtisas, eğitim ve teçhizat alanlarının güvence altına alınması, aynı zamanda diğer derneklerle aynı gayelerin ve menfaatların ileri sürülmesi için yardımlaşma sağlanması, 4) Üyelerinin ekonomik seviyelerinin ve iş şartlarının geliştirilmesi, 5) Sosyal adaletin ikame edilmesi ve çalışanlar arasında karşılıklı anlayışın ve dayanışmanın ölçüt olarak alınarak sıkı yardımlaşmanın sağlanabilmesi için derneğin sistemli bir şekilde gayret sarf etmesi, 6) Eğitimin geliştirilmesi için katkıda bulunması ve okul çağındaki çocukların kültürel, eğitimsel ve ruhsal seviyelerinin yükseltilmesi, 7) Konferansların, gezilerin ve sosyal etkinliklerin gerçekleştirilmesi ve aynı zamanda iane (bağış) komisyonlarının oluşturulması.

3. Madde

Yukarıda zikredilen gaye ve hedeflerin her türlü kanunî bir şekilde geçekleştirilmesi.

4. Madde

Derneğin çalışma süresinin, süresiz olarak belirlenmesi.

BÖLÜM II

Üyeler – Kayıt işlemleri – Üyelerinin hakları ve yükümlülükleri – Cezalar – Ayrılma – Kaydın silinesi

5. Madde

Derneğe üye, Rodop ve Evros İllerinin Azınlık okullarında görev yapan tayinli, Yunan uyruklu, Müslüman dinine mensup, S.Ö.P.A. mezunu öğretmenler olabilirler. Bir öğretmenin derneğe üye olabilmesi için Yönetim Kuruluna bir dilekçe sunması ve aynı zamanda bu tüzükte belirtilen bütün maddeleri kayıtsız şartsız kabul etmesi gereklidir. Yönetim Kurulu herhangi bir sebepten dolayı başvuranın dilekçesini ret ettiği takdirde, başvuran kaydının yapılmasını ve dilekçesinin kabulünü gerçekleşecek olan olağan ve olağanüstü Genel Kurul Toplantısında arz edebilir. Genel Kurul dilekçe üzerinde nihaî kararını almakla yükümlüdür.

6. Madde

Üyeler, Genel Kurul Toplantılarına katılmak, seçimlerde seçme hakkını kullanma ve üzerlerine terettüp eden aidatı ödeme mecburiyetindedirler. Üyeler, söz alma, dernek idarecilerinin icraatlarını kontrol etme, eleştirme ve derneğin faaliyetleri üzerinde bilgilendirilme hakkına sahiptirler. Üyeler, ne zaman isterlerse üzerlerine terettüp eden aidatı ödedikten ve Yönetin Kuruluna ilgili beyanı takdim ettikten sonra derneğin serveti üzerinde hiçbir hakka sahip olmaksızın dernek üyeliğinden ayrılabilir. Hastalık veya askere gitme durumunda, hastalığın veya askerliğin devam etme süresinde, üzerlerine düşen dernek aidatı ödenmiş ve halledilmiş sayılmaktadır. Üyeler, derneğin gaye ve hedeflerini ileri sürmek için çalışmakla yükümlüdürler. Derneğin gaye ve hedefleriyle uyuşmayan herhangi bir faaliyet ve icraattan daima uzak kalmak mecburiyetindedirler. Kayıt hakkı olarak 5000 drahmilik bir miktar belirlenmektedir. Derneğe ödenen aylık aidat ayda 1000 drh. ve yardımlaşma sandığına takdim edilen aidat da 200 drh olarak öngörülmektedir. Bu miktarlar Yönetim Kurulunun veya Genel Kurulun kararıyla artış veya düşüş gösterebilir. İki aydan fazla aidatının ödemeyi geciktirme durumunda üye veya üyeler Genel Kurulda oy kullanma haklarını kaybederler, aynı zamanda seçme ve seçilme hakları da ellerinden alınır.

CEZALAR

Derneğin gaye ve hedeflerine aykırı davranış sergileyen veya Yönetim Kurulunun Genel Kurulun kararlarına itaat etmeyen veyahut Derneğin Yönetiminin kararlarını uygulanmasını engelleyen üyeler eylemlerinin ağırlığına göre aşağıdaki yaptırımlarına maruz kalırlar.

a) Yazılı azarlama,

b) Dernek içinde sahip olmuş olduğu yetki ve makamdan düşürülmesi,

c) Bir yıla kadar geçici olarak uzaklaştırılma,

d) Kaydının silinmesi, İtham ve töhmet altında bulunan üye, durumun Yönetim Kurulunda veya Genel Kurulda görüşülmesinden en azından on (10)gün önce yazılı olarak haberdar edilir ve savunmasını yapması için çağrılır. Fakat muamelenin sürdürülebilmesi için hazır olma mecburiyetinde değildir. a) Cezası, yalnız Yönetim Kurulu tarafından verilebilir. B) ve C) cezaları için Yönetim Kurulu veya herhangi bir üyenin teklifi üzerine toplanan Genel Kurul tarafından basit bir oylama ile alınan karar gereklidir. Aynı şey d) cezası için de geçerlidir. Fakat bu ceza, Genel Kurulda mevcut üyelerin 2/3 çoğunluğu ile karar doğrultusunda uygulanabilir.

BÖLÜM III.

Derneğin kaynakları:

7.  Madde

Derneğin Kaynakları şunlardır: a) Genel Kurul tarafından belirlenen,üyelerin kayıt hakları, b) Genel Kurul tarafından tayin olunan aylık aidatı, c) Yönetim Kurul tarafından düzenlenen sergi, eğlence v.s. etkinliklerde tahsil olunan her hangi bir para, d) Genel Kurul tarafından acil ihtiyaçları karşılamak için belirlenen ve talep edilen acil aidatlar, e) Her türden teberru, bağış ve miraslar.

BÖLÜM IV.

İdare

8. Madde

Dernek Yedi (7) kişilik bir Yönetim Kurulu tarafından idare edilmektedir. Yönetim Kurulu her iki senede bir bu gaye için toplanan Genel Kurulu tarafından gizli ve oy pusulaları kullanılarak yapılan seçimlerle seçilir ve belirlenir. Genel Kurulda seçilen Yönetim Kurulu düzenli ve daimi üyeleri dışında üç tane de üye seçilir.

9. Madde

Seçme ve seçilme hakkına, ekonomik yönden düzgün olan her düzenli üye sahiptir.

10.  Madde

Yönetim Kuruluna seçilen üyelerin, seçimlerde en çok oyu elde eden üyenin daveti üzerine seçiliş gününden itibaren sekiz (8) gün içinde gelip aralarında Başkan, Astbaşkanı, Genel Sekreteri ve Kasadarı seçmeleri gereklidir. Üyelerden herhangi bir üye Yönetim Kurulundan herhangi bir sebep dolaysıyla (istifa, düşüş v.s.) ayrılsa yerini birinci yedek üye alır.

11.  Madde

Yönetim kurulu muntazam en az ayda bir defa toplanır. Eğer Başkan gerek duyarsa veya Yönetim Kurulundan iki üye görüşülecek konuları belirtmek şartıyla Başkana yazılı beyanat sunarak acil toplantı talebinde bulunabilirler. Bu durumda, Yönetim Kuruluna beyanatın yapıldığı tarihten beş (5) gün içinde toplanılıp konuları görüşme mecburiyeti vardır. Eğer Başkan Yönetim Kurulunu toplantıya belirtilen müddet dahilinde davet etmezse, Başkan Yardımcısı veya toplantıyı isteyen konsey üyeleri bu yükümlülüğü üstlenir. Yönetim Kurulu kararları mevcut olan üyelerin oy çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit gelmesi durumunda Başkanın oyu üstün gelir ve galebe çalar. En azından Yönetim Kurulunun dört (4) üyesinin katılması ile yeterli çoğunluk sağlanmış ve geçerli kararlar alınmış olur. Seri olarak üç (3) veya seri olmayan beş (5) toplantıya mazeretsiz iştirak etmeyen üye, üyelikten düşer ve Yönetim Kurulunun kararı ile yerini yedek üyelerden oy almakta en büyük başarıyı sağlamış üye alır. Eğer Yönetim Kurulu izin verirse, Dernek üyelerinden herhangi bir üye Yönetim Kurulu toplantıları izleyebilir. Yönetim Kurulu a) Kanun, Tüzüğün öngördüğü ve Genel Kurulun almış olduğu kararları uygular ve idare eder. b) Derneğin hedef ve gayelerinin gerçekleşmesi ve başarıya ulaşması içi gerekli her gayreti ve gücü sarf eder. Gerekli tedbirlerin alınmasını teklif eder. c) Genel Kurulun önünde hesap verir. d) Yılın bilanço ve bütçesini tanzim eder ve tasdik olunması için her yılın birinci Genel Kurulunda üyelerin gözleri önüne serer.

12. Madde

Denetim Kurulu üç (3) daimi ve iki (2) yedek üyeden oluşur. Genel Kurulda, yeni Yönetim Kurulunun seçilmesi için yer alan seçimlerde gizli ve oy pusulası kullanılarak oy alma durumu göz önünde bulundurularak seçilir. Görev süresi iki (2) yıldır. Kasanın idaresini ve genel olarak Derneğin ekonomik durumunu kontrol eder. Yeni Yönetim Kurulunun seçileceği veya Genel Kurulun toplanacağı Kasım ayının ilk on beş günü içersinde veya Genel Kurul toplantısından önce raporunu hazırlar ve bu raporunu Genel Kurula sunar.

BÖLÜM V.

Yönetim Kurulu üyelerinin Görevleri:

13.  Madde

Başkan Yönetim Kurulu Başkanı

1) Yönetim Kurulu üyelerini, mutat ve olağanüstü toplantılara davet eder. Aynı zamanda Dernek üyelerini de Genel Kurulda toplar. Genel Sekreter ile birlikte ilgili davetiyeleri paragraftaki 11. maddeyi göz önünde bulundurarak imzalar. 2) Derneğin çalışmalarını yönetir, Yönetim Kurulu ve Derneğin Genel Kurul toplantılarında başkanlık yapar, Toplantılara iştirak edenlerin görüşlerini ifade etmeleri için söz hakkı tanır veya bu haktan mahrum eder. 3) Genel Kurul toplantılarında, toplantının başladığı ilân eder. 4) Her türlü belgeye ve ödeme emirlerine imza eder. 5) Genel Kurul toplasında, Yönetim Kurulunun bir yıl boyunca yapmış olduğu icraatlar konusunda bilgi ve hesap verir. 6) Derneği genel olarak mahkeme ve idari makamlar huzurunda temsil eder. Kısa bir süre için Başkan, görevini herhangi bir engel yüzünden ifa edemezse, Başkan yardımcısı Başkanın görevini vekâleten yürütür. Eğer başkanın görevlerini ifa edememesi uzun bir zaman sürerse, o zaman Yönetim Kurulu duruma göre gerekli kararları alır. Başkan Yardımcısı (Asbaşkan)

14. Madde

Başkan mevcut olduğu veya herhangi bir engele maruz kaldığı durumlarda, astbaşkan vekâleten başkanın görevlerini yürütür. Astbaşkan da görevlerini ifa edemezse, Yönetim Kurulunun uygun gördüğü başka bir üye bu görevi üstlenir. Genel Sekreter

15.  Madde

Genel Sekreter (G. S )

1) Derneğin yazışma işlemlerini ifa eder. 2) Başkan ile beraber herhangi bir evraka, davetiyeye, tahsil ve ödeme emirlerine imza atar. 3) Yazışma sicil defteri, üye kütüğü, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu toplantıları tutanaklarını tutar ve kaydeder. 4) Derneğin mührünü muhafaza eder. Genel sekreter herhangi bir engel yüzünden toplantılara iştirak edemezse, Yönetim Kurulunun belirleyeceği bir üye tarafından Genel Sekreterin görevleri yerine getirilir.

Kasadar (Sayman)

16. Madde

Kasadar ; 1) Kayıt ücretlerini, üyelerin her türlü bağış, iane ve ödentilerini, her çeşit teberruların Başkan ve Genel Sekreterin imzalamış olduğu çift nüshalı makbuzlarla tahsil eder. 2) Kasa Defterini tutar. 3) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Sekreter tarafından özel olarak verilen talimatlar ile tahsil ve ödemeleri icra eder ve aynı zamanda ödeme emirlerini ve tahsil makbuzlarını imazalayarak onaylar. 4) Yönetim Kurulu kararı ileYönetim Kurulunun tavsiye etmiş olduğu seçkin, tanınık bir bankaya ellibin (50 000) drahmiyi aşkın bir meblağı Dernek adına yatırmakla mükelleftir. 5) Yönetim Kurulunu, derneğin ekonomik ve parasal durumu üzerinde bilgi sahibi kılar. 6) Genel Kurulda hesap verdikten sonra, yıllık bütçe ve bilançoyu sunar.

BÖLÜM VI

Genel Kurul Toplantıları – Seçimler

17.  Madde

Üyeler, Gümülcine’nin günlük bir gazetesinde gerçekleşmesinden en az on (10) gün önce yayınlanan bir bir davetiye ile her sene kasım ayının ikinci cumartesi günü, senede bir (1) defa olmak üzere Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu tarafından davet edilir ve bu davetiye derneğin bürolarına afişlenir. Bu davetiyede Genel Kurulun yapılacağı yer ve tarih aynı zamanda sırası görüşülecek konular ve üzerinde karar alınacak meseleler bildirilir. Ayrıca toplantının cinsi (mutad, olağanüstü, tekrarlama vs.) belirtilir. Mevcut tüzüğün 19. maddesine göre davetiyede gerekli çoğunluğun sağlanamaması durumunda gelecek toplantıların gerçekleşeceği tarihte açıklanabilir. Bu kurul üzerinde Derneğin mutad ve gayri mutad gelir ve giderlerin ayrıntılı olarak belirtildiği gelecek mali seneye ait bütçeye tasdik eder. Yönetim Kurulu Başkanı vasıtası ile geçen sene zarfında yapılan icraatlar hakkında malumat sunarak hesap verir. Her ikinci sene Genel Kurul için bir seçim bilanço dönemidir. Bu kurulda bilanço okunur Yönetim Kurulunun raporu dinlenir, Denetim Kurulunun yıllık icraatlar üzerine hazırladığı raporu gözden geçirilir ve genel olarak ekonomik idare ve yönetim durumu elden geçirilir ve incelenir. Genel Kurul her ikinci yıl Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Yüksek Sendika Örgütü üyelerini seçer, Genel Kurulun muhtemel bir tüzük değişikliği ve tadilatı üzerine veya derneğin olası bir dağılması yönünde karar alma yetkisi vardır. Seçimlerden önce Genel Kurulun yeni Geçici Başkanı seçilir ve seçimlerin icrasını yürüten üç üyeli Seçim Kurulu oluşturulur. Seçim Kurulu , ayrılan başkana seçim sonuçlarını bildirir ve o da yeni seçilen Yönetim Kurulu üyelerine görev tayini ve dağılımı muamelesinde yardımcı olur, gereken işlemleri yürütür, icra kılar ve bu Yönetim Kurulu resmen oluştuktan sonra onlara görev tesliminde bulunur.

18. Madde

Üyelerin Genel Kurulu, derneğin en yüksek makamını teşkil eder ve kararları ile derneğin herhangi bir organını ve her üyesini bağlar.

19. Madde

Genel Kurul, üzerine terettüp eden aidatı ödemiş üyelerin en azından yarısının artı bir üyenin hazır olması ile gerekli, yeterli çoğunluğu sağlamış olur. Üzerlerine terettüp eden aidatı ödememiş azalar (üyeler) Genel Kurulun gerçekleşeceği gün ve Genel Kurul başlamadan önce aidatlarını ödeyebilirler. Birinci toplantıda yeterli, gerekli çoğunluk sağlanamazsa, gelecek cumartesi günü azaların (üyeler) üçte birinin (1/3) hazır olması ile yeniden tekrarlanır, aksi takdirde diğer cumartesi günü mevcut üyelerin sayısına bakılmaksızın, aynı yerde gündemde olan aynı konularla ve üyelere yeni tebligat yapılmaksızın toplantı gerçekleştirilir. Genel Kurulun kararları, kanunun veya tüzüğün aksini belirlemediği ve saptamadığı takdirde çoğunlukla alınır. Oylama açık olarak ellerin kaldırılması yolu ile gerçekleştirilir. Şahsi konularla ilgili ise veya derneğin bir üyesinin sunmuş olduğu teklif üzerine, Genel Kurul gizli yapılması konusunda karar alırsa oylama gizli olarak yapılır.

20. Madde

Her sene Kasım ayında muntazaman yapılan toplantılardan başka Yönetim Kurulunun gerek duyduğu durumlarda veya malî yönden muntazam üyelerin beşte birinin (1/5) veya Denetim Kurulunun yazılı talebi üzerine acilen Genel Kurul toplanabilir. Bu gibi durumlarda,sunulan talepte görüşülmesi gereken konular liste halinde sıralanır ve Yönetim Kurulu Başkanına bizzat sunulur. Talebi teslim alan Yönetim Kurulu Başkanı on beş (15) gün içinde Genel Kurulu toplamak zorundadır.

21. Madde

S E Ç İ M L E R

Yönetin Kurulunun seçilmesi Yönetim Kurulu,Denetim Kurulu üyelerinin ve Yüksek Sendika örgütlerine gönderilecek temsilcilerin seçimi, her ikinci sene mutat olarak kasım ayında yapılan Genel Kurul toplantısında icra olunur. Gizli olan oylamanın başlamasından önce, Genel Kurul sesli olarak geçici olan Genel Kurul Başkanını ve hazır olan üyelerden, Yönetim Kuruluna adaylığını sunmayacak kişilerden olmak şartı ile üç (3) şahsı seçimleri icra kılmak için Seçim kurulu olarak belirler ve seçer. Yönetim kurulu, denetim kurulu üyeliğine veya diğer bir teşkilâta üyelik için adaylık sunacak olan kişi, adaylığını seçim günü Genel Kurul Başkanına sunar. Aday eksikliği durumunda, her seçmen serbest olarak kendi görüşüne göre uygun olan herhangi bir şahsı İdare Kuruluna üye olarak oylama yolu ile seçer. Hemen sonra Seçim Kurulu, Yönetim Kurulu, denetim Kurulu ve diğer teşkilâtların üyeliğine adaylığını sunmuş olan şahısların isimlerini açıklar, oylamayı gözetler, oylamaya katılanların isim listesini tutar ve oylama sona erdikten sonra, oy pusulalarının tasnif işine geçer, tutanakları tanzim eder ve seçimlerde başarı sağlamış Yönetim ve Denetin Kurulu ve diğer teşkilât daimî ve yedek üyelerini ilân eder. Yönetim Kurulu için daimî üyeler,ilk en çok oyu sağlayan yedi (7) arasından seçilir, yedek üyeler de diğer en çok oy toplayan üç aday arasından seçilir. oyların eşit gelmesi durumunda Seçim Kurulu tarafından kur’a çekilir. Seçimleri ilgilendiren herhangi bir itiraz Seçim Kuruluna sunulur, Seçim Kurulu da Kanunun maddeleri gereğince karar alınır. Eğer Derneğin idare sisteminde anormallikler tespit edilir veya üyeler görevlerini gereği gibi ifa etmezlerse ekonomik yönden düzgün olan üyelerin dörtte birinin (¼) uygun görüp talep etmesi üzerine seçimler acil olarak, Genel Kurul tarafından, Yönetim ve denetim Kurulu ve diğer teşkilâtların üyelerinin zaman sürelerinin sona ermesinden önce de gerçekleşebilir. Genel Kurul tutanakları,Yönetim Kurulu, Geçici Başkan ve Seçim Kurulu üyeleri tarafından imzalanır. Eğer herhangi bir sebepten dolayı imza kullanmakta hak sahibi olan kişilerden biri imza etmeyi reddederse, Genel Kurulun geçici başkanının imzalaması şartı ile, diğerlerinin imzası yeterli ve kâfidir.

BÖLÜM VII.

Özel Kurallar ve Nizamlar

22.  Madde

Tüzüğün (Nizamnâmenin) kısmen değişikliği ve Derneğin feshedilmesi veya dağılması özel olarak bu konuyu görüşmek üzere toplanan Genel Kurulda karara bağlanır. Yukarıda zikrolunan toplantıda Derneğin kasasına borcu olmayan üyelerin yarısının (½) hazır olması ve kararın da mevcut olan üyelerin dörtte üçünün (¾) çoğunluğu ile alınması gerekir. Bu durumda 19. Maddenin ikinci paragrafında zikrolunanlar geçerli değildir. Derneğin dağılması,üyelerinin sayısının ondan (10) aşağı düşmesi ile ortaya çıkar veya Medenî Kanunun ve Giriş Kanunundaki konu ile ilgili kuralların ve nizamların gerektirdiği durumların zuhur etmesi ile gerçekleşebilir ve lüzum eder. Dernek dağıldığı ve tasfiye olunduğu zaman, Derneğin mal varlığı Gümülcine’deki Medrese-i Hayriyye talebe yurdunun zimmetine geçer.

23. Madde

Derneğin yuvarlak mührü vardır ve üzerinde de dairevî bir şekilde şu kelimeleri taşımaktadır: “Rodop ve Evros İlleri Selânik Özel Pedagoji Akademisi Mezunu Öğretmenler Derneği”. Mührün ortasında da bir kitap, bir kalem resmi ve kuruluş tarihi ”1994” nakşolunmuş bir şekilde mevcut bulunmaktadır.

24. Madde

Tüzük ve Kanun tarafından belirlenmeyen ve tanzim olunmayan her konu ve durum, Genel Kurulun kararları ile hâllolunur ve çözüme kavuşturulur.

25. Madde

Derneğin hedef ve gayelerinin gerçekleştirilebilmesi için bölüm görevlileri-yetkilileri, çalışma grupları v.s. gibi, çeşitli icra ve danışma kurulları terkip edilebilir. Bu grupların ve kurulların seçiliş şekli, çalışmaları ve yetkileri, Yönetim Kurulu veya Genel Kurul tarafından derneğin tüzüğü ve çalışma iç yönetmeliği çerçevesinde belirlenir ve tayin edilir.

26. Madde

Yönetim Kurulu, üyelerin ayrıntılı bir şekilde hak ve yükümlülüklerini, ayrıca görev ve çalışmaların icra kılınma şeklini ve Derneğin iç çalışma sistemini belirleyen bir iç yönetmelik düzenleyebilir. Bu yönetmelik, Genel Kurulun onaylaması ve Rodop İli Bidayet Mahkemesine sunulmasından sonra geçerlidir. Genel Kurul, iç yönetmeliği kanuna ve tüzüğe aykırı olmamak şartı ile kısmen veya tamamen tadil edebilir veya feshedebilir.

27.  Madde

Yirmi yedi (27) madde ihtiva eden bu tüzük, okunduktan, görüşüldükten ve oylama ile kurucu üyeler tarafından maddeten ve yekünen bugün kabul edildikten sonra, Rodop İli Bidayet Mahkemesi Dernekler siciline Derneğin kaydı yapılınca geçerlilik kazanmaktadır. Gümülcine 23-11-2000 Sıra Numarası : 319/95 İşbu yeniden tanzim ve tadilât,121/01 Numaralı Rodop İli Tek Hakimli Bidâyet Mahkemesi kararı uyarınca, Rodop İli Bidâyet Mahkemesi dernekler sicil defterine kaydolunup tescil edilmiştir. Gümülcine, 14-6-2001 Sekreter (İmza) Vasiliki Kurbeti

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir