Θέμα: « Λειτουργία Μειονοτικών Δημοτικών Σχολείων Ν. Ροδόπης- Ν. Έβρου».

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,

Δυσάρεστη έκπληξη για το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας στα μειονοτικά σχολεία της Θράκης αλλά και ολόκληρη την τοπική κοινωνία- και ειδικότερα για τους μαθητές της μειονότητας που φοιτούν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και τις οικογένειές τους- υπήρξε η με αριθμ. πρωτ.: Φ.8.2/2.4/8354/17-09-2021 οδηγία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/Βάθμιας και Δ/Βάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, σύμφωνα με την οποία καλούνται οι διευθυντές των μειονοτικών σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Έβρου και Ροδόπης για  την  πιστή  και  απαρέγκλιτη  τήρηση  του  εγκεκριμένου  ωρολογίου  προγράμματος όλες τις ημέρες και ώρες της εβδομάδας χωρίς καμία παρέκκλιση, η οποία και ερμηνεύτηκε ότι αφορούσε και την λειτουργία του προγράμματος της ιερής ημέρας για τους Μουσουλμάνους, της Παρασκευής. Παραβλέποντας την ύπαρξη ειδικού καθεστώτος επί δεκαετίες, την οποία και με έγγραφά της που κατά καιρούς η Περιφερειακή Διεύθυνση Π/Βάθμια και Δ/Βάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης που έχει αποστείλει στις Διευθύνσεις έλεγε ότι για την ημέρα της παρασκευής συνεχίζει να ισχύει το υπάρχον καθεστώς της πρόωρης αποχώρησης πριν από την έναρξη της προσευχής.

Στα μειονοτικά σχολεία οι φοιτούντες μαθητές είναι Μουσουλμάνοι και μέλη της Μειονότητας. Ως εκ τούτου η συμμετοχή τους στις τελετουργίες της ιερής αυτής ημέρας είναι απαραίτητη για την πνευματική και θρησκευτική τους εξέλιξη όπως προβλέπεται και από το άρθρο 16 παρ. 2 το Συντάγματος της Ελλάδας. Αυτό αποτελεί άλλωστε και πάγιο αίτημα του συλλόγου μας.

Ήδη από το 2002 με οδηγία της τότε Ειδικής Γραμματέως Παιδείας, Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, σχετικά με την λειτουργία των μειονοτικών σχολείων την Παρασκευή, ημέρα ομαδικής προσευχής των Μουσουλμάνων, δόθηκε εντολή ώστε «τα σχολεία αυτά να συνεχίσουν να λειτουργούν με την ίδια πρακτική που λειτουργούσαν και  κατά το παρελθόν».       

Κατόπιν των ανωτέρων,

Αξιότιμη Κυρία Υπουργέ

Ζητάμε

Να  ανακληθεί η οδηγία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/Βάθμια και Δ/Βάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, η οποία αποτελεί παρακώλυση επί της ουσίας της ελεύθερης τέλεσης της θρησκευτικής λατρείας των Μουσουλμάνων μαθητών και δασκάλων και να δοθούν διευκρινήσεις με νέα απόφαση, με την οποία να διευκρινίζεται ξεκάθαρα  η αποχώρηση όλων των δασκάλων και μαθητών των μειονοτικών δημοτικών σχολείων των νομών Ροδόπης και Έβρου μισή ώρα πριν την προσευχή της Παρασκευής. Αυτή η αποχώρηση είναι απαραίτητο να αποτυπώνεται και στο ωρολόγιο πρόγραμμα λειτουργίας των Μεινοτικών σχολείων. Ζητάμε να κάνετε τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να λυθεί δια παντός και να επέλθει ηρεμία σε όλη τη σχολική κοινότητα.

Να αποσταλεί οδηγία στις Διευθύνσεις των Μειονοτικών Σχολείων όπως προέβλεπε η απόφαση αριθ. Πρωτ. Φ8.2/2267/21-11-2002 του τότε Συντονιστή Μειονοτικών Σχολείων με εντολή και της τότε Ειδικής Γραμματέως Παιδείας, Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, σχετικά με την λειτουργία των μειονοτικών σχολείων την Παρασκευή και μεταγενέστερες οδηγίες της ίδιας υπηρεσίας σχετικά με τη λειτουργία των Μειονοτικών Σχολείων κατά την ημέρα της Παρασκευής, διότι εδώ και αρκετά χρόνια τα σχολεία υποχρεώνονται από την υπηρεσία τους, την ΠΕ Ροδόπης και ΠΕ Έβρου να υποβάλλουν ενιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα σε αντίθεση με τις οδηγίες που αναφέρθηκαν παραπάνω, για λήξη του προγράμματος την Παρασκευή πριν την προσευχή. Τώρα η περιφερειακή διεύθυνση με έγγραφό της που ζητάει την απαρέγγλιτη εφαρμογή του προγράμματος που αντικειμενικά είναι σωστή και δεν θα μπορούσε φυσικά κανείς να αντιταχθεί σε μια τέτοια παρέκκλιση που είναι και αυτονόητη. Όμως θεωρούμε και φυσικά αναμένουμε την αποστολή οδηγιας στις Διευθύνσεις Π.Ε. Ροδόπης και Έβρου ώστε και αυτή με τη σειρά της  να ενημερώσει γραπτώς  όλα τα Μειονοτικά Σχολεία για την διαμόρφωση των ωρολογίων προγραμμάτων της Παρασκευής σύμφωνα με το περιεχόμενου της οδηγίας, αναφορικά με την λειτουργία των Μ/κων Σχολείων την Παρασκευή, αφού αυτές είναι σε ισχύ.

Οσο για την αναπλήρωση της φαινομενικά χαμένης ώρας αυτή ουσιαστικά έχει επιλυθεί με αναπροσαρμογή και μερική σύμπτυξη της διάρκειας των διδακτικών ωρών από σαράντα πέντε (45) σε σαραντάλεπτα (40), που ταιριάζει και στις νέες παιδαγωγικές απόψεις αναφορικά με την αποδοτικότητα στη μαθησιακή διαδικασία που λένε ότι μικρότερες διδακτικές ώρες είναι πιο αποδοτικές.

Από την άλλη υπενθυμίζουμε ότι  τα μειονοτικά σχολεία δεν έχουν ενταχθεί  -και πολύ ορθά κατά την άποψή μας- στο νόμο ενιαίο τύπου ολοήμερο που προβλέπει αποχώρηση των μαθητών 13.15 μ.μ από το σχολείο και συνεχίζουν να αποχωρούν οι μαθητές των μειονοτικών σχολείων στις 14:00 μ.μ. Με τον τρόπο αυτό οι μαθητές των Μειονοτικών Σχολείων ανά τάξη επωφελούνται κατά πέντε διδακτικές ώρες εβδομαδιαίος.

Με ιδιαίτερη εκτίμηση και σεβασμό

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

BAŞKAN İDRİS HASAN’DAN 2021-2022 EĞİTİM YILI MESAJI

Yeni bir eğitim yılı başlarken öncelikle tüm öğrencilerimize zihin açıklığı diliyor, anne babalara da evlatlarının eğitim hayatının başlamakta olan yeni safhasında başarılı olmaları konusunda maddi ve manevi olarak yanlarında olduklarını hissettirmeleri gerektiğinin altını çizmek istiyorum.

Sayın veliler

İlkokul öğrencinin okuma ve yazmayı öğrendiği bir kurumdur. Ancak okul bunlardan daha önemli kazanımların edinileceği yerdir. En önemlisi okul bir öğrenci için kendi geleneklerini, göreneklerini, kültürünü ve dinini öğrendiği yerdir. Sadece öğrenmekle de kalmayıp; aynı zamanda bunların yaşanarak özümsendiği önemli bir kurumdur. Ailede temeli atılmış olan bilgilerin üzerine daha düzenli ve geniş olarak bu bilgiler pekiştirilip kalıcı hale getirilmektedir.

Unutulmamalıdır ki, hiçbir dil aile içerisinde yeterince öğrenilemez. Eğitim sisteminde yer almayan dil birkaç kuşak sonra yok olmaya mahkumdur. Buna çok bariz örnekler de verilebilir.

Şükürler olsun ki antlaşmalar ve kültür protokolleri ile bizlere tanınmış özerk bir eğitim imkânımız mevcuttur. Bu eğitim sayesinde de azınlık toplumu geçmişten günümüze dil, din ve kültürünü korumayı başarmıştır. Böyle bir olanağa sahip olmayan azınlıkların dini ve kültürel bilinçlerini yavaş yavaş yitirdiklerini müşahede etmekteyiz. Din, dil ve kültürel benliğimizi gelecek nesillere aktarmanın yegâne yolu Türkçe’nin de öğrenildiği ve yaşandığı Azınlık okullarımızda okumaktır.

Ayrıca devletin resmi diline büyük önem vermeliyiz. Yunanca öğrenmek en önemli önceliğimiz olmalıdır; fakat bu kendi anadilimizi güzelce öğrendikten sonra mümkün olabilir. Anadilini eğitimini ihmal ederek ikinci bir dilin öğrenilmesinin mümkün olmadığı gerçeğini bilimsel çalışmalar açıkça ortaya koymaktadır. Devlet ilkokullarına giden öğrencilerimiz bu anlamda dezavantajlıdır. Çünkü onlar kendi anadilini yeterince geliştiremeden ikinci bir dil ile eğitim sürecine katılmaktadırlar. Anadili Yunanca olan diğer öğrencilerle eğitim görmeleri başka sorunları da beraberinde getirmektedir. Kaldı ki bu okullara giden yavrularımızın ezici çoğunluğu da kaynaştırma sınıflarına alınmaktadırlar. Bu sınıflarda farklı eğitsel çalışma programları uygulanmaktadır. Bunun böyle olması kaçınılmazdır zaten; çünkü anadili Yunanca olmayan bir öğrenci anadili Yunanca olan öğrencilerle dersleri yürütebilmesi mümkün olamaz.

O vakit olması gereken çok basittir. Öğrenci kendi anadilinin eğitimini sürdürürken aynı zamanda ikinci dili de buna bağlı olarak öğrenecektir. Bu imkânı sağlayan okullarımızın bulunması toplum olarak bizler için çok büyük bir kazanımdır ki, buna da sahip çıkmak geleceğimize sahip çıkmak anlamına geldiği unutulmamalıdır.

Sevgili öğrencilerimiz,

Sizler de eğitim hayatınızım yeni döneminde, yine şartlar ne olursa olsun büyük bir çaba gösterecek ve başarı basamaklarını birer birer zorlayacak ve aşacaksınız. Okula yeni girmekte olan öğrencilere yeni yuvalarına, yeni evlerine hoş geldiniz diyoruz. Bu yeni evde yeni arkadaşlıklar kuracak, öğretmenlerinizle tanışacak ve onları çok seveceksiniz. Bir üst sınıfa geçmiş olan diğer öğrencilerimizi de yeniden tebrik ediyor üst sınıfta da başarı göstereceğinizden hiç şüphemiz olmadığını bilmenizi istiyoruz. Biliyoruz ki sizler okulunuzda öğretmenleriniz ve sınıf arkadaşlarınızla uyum için çalışacak ve başarılı olacaksınız.

Değerli öğretmen arkadaşlar,

Sizler de yine kucaklarınızı açmış öğrencilerinizi sabırsızlıkla beklemektesiniz. Sizler de her şartta öğrencilerinizi aydınlık yarınlara en güzel, en donanımlı şekilde hazırlamanın heyecanıyla hazırlıklarınızı yaptınız ve derslerinize başlamak üzere beklemektesiniz. Sizlere şimdiden iyi çalışmalar ve başarı dileklerimizi sunuyoruz.

YÖNETİM KURULU ADINA

BAŞKAN GENEL SEKRETER

İdris HASAN Hakkı HACI

Doğu Makedonya ve Trakya Bölge Başkanı Ziyaretimiz

Yönetim kurulumuzun aldığı karar neticesinde daha önceden planlanmış olan Doğu Makedonya ve Trakya Bölge Başkanı sayın Hristos METİOS ziyaretimizi bugün 23 Haziran 2021 Çarşamba günü saat 13:30’da gerçekleştirdik. Ziyarete derneğimiz yönetim kurulu üyelerinin ortak kararı sonrası başkan sn. İdris HASAN, Genel Sekreter sn. Hakkı HACI ve Sayman sn. İbrahim MUSTAFA katılırken, diğer taraftan sn. Hristos Metios ’un yanı sıra DMT Bölgesi Rodop Biriminden sorumlu Başkan Yardımcısı Cihan İMAMOĞLU da hazır bulunmuşlardır.

Ziyaretimizin başlıca amaçları;

  • Bölgemizde eğitim alanındaki gelişmelerin değerlendirmesini yaparak var olan sorunların çözümü üzerinde durduk.
  • Verilmekte olan hizmetlerin iyileştirilmesi noktasında fikir alış- verişinde bulunduk. Bu anlamda bizler de düşüncelerimizi kendilerine anlatma fırsatı bulduk.
  • Azınlık eğitimini ilgilendiren konulardaki görüşlerimizi kendileriyle paylaşma fırsatı bulduk. Bu bağlamda kendilerinin düşüncelerini alma fırsatı bulduk.
  • Bir eğitim camiası olarak üyelerimizi ilgilendiren meseleler hakkında kendilerini bilgilendirme fırsatı bulduk.

Dostane bir havada geçen Doğu Makedonya ve Trakya Bölge Başkanı sn. Hristos METİOS ziyaretimiz yaklaşık bir saat sürmüştür. Bizlere zaman ayırdıkları için sn. Hristos METİOS ve sn. Cihan İMAMOĞLU’na teşekkür ediyoruz.

YÖNETİM KURULU

YÜZ YÜZE EĞİTİMDE YENİ ÖNLEMLER

İlkokul birimlerinin 10 Mayıs 2021 Pazartesi gününden itibaren yüz yüze eğitime başlamaları hususunda alınan önlemleri hangileridir?

Ücretsiz kendi kendine tanı testi yoluyla Covid-19 hastalığı tanı testi tüm öğrenci ve öğretmenler için zorunludur ve önümüzdeki hafta için pazartesi ve perşembeden önce ve derslerin başlamasından önce iki kez (2) yapılacaktır. Testlerin okul birimine gelmeden yirmi dört (24) saat öncesine kadar yapılması önerilmektedir.

Testlerin Ücretsiz Olarak Alınması

Eczaneden testlerin ücretsiz olarak tedarik edilebilmesi için velinin yanında kendi kimliği ile çocuğunun AMKA numarası bulunması yeterli olmaktadır. Testin uygulanması 13 yaş üstü öğrencilerde velinin gözetiminde, 13 yaş altı öğrenciler ise velinin yardımıyla gerçekleşmelidir.

Sonuç çıktıktan sonra;

Reşit olmayan öğrencilerin velileri ve yetişkin öğrencilerin ise kendileri çevrimiçi self-testing.gov.gr platformunu ziyaret ederek “Covid -19 için Okul Kartı” kategorisini seçtikten sonra taxisnet kodlarını kullanarak kimlik doğrulaması yapılmalıdır. Bu ortamdaki yönergeleri adım adım uygulayarak test sonucu sisteme işlenip bir çıktısı alınmalıdır.

Sonuç pozitifse;

Sonuç pozitifse, platform tarafından yazdırdıkları pozitif sonuç yirmi dört (24) saat içerisinde ilgili kamu sağlık kurumlarından birinde (selftesting.gov.gr platformundan öğrenebilirsiniz) ücretsiz yeniden test yaptırılabilecektir. Teşhis edilen pozitif öğrenciler ve yakınları kamu sağlık kurumuna gidene kadar, Ulusal Halk Sağlığı Örgütü’nün (EODY) ilgili talimatlarına uyarak ev hapsinde kalırlar. Ücretsiz ikinci kontrolün olumlu olduğu durumlarda, EODY Protokolü takip edilecektir.

Ücretsiz ikinci kontrol negatifse;

Olumsuz sonucu doğrulayan kamu sağlık kurumu tarafından bir sertifika verilecektir. Bu durumda, öğrenci yukarıdaki sertifikayı sunarak okuluna geri dönebilecektir.

Öğretmenler, Özel Eğitim Personeli (SEP) ve idari ve diğer personeli self-testing.gov.gr platformunu ziyaret edip “COVID-19 için kendi kendine test sonuç bildirimi” kategorisini seçtikten sonra, Taxisnet kimlik bilgileri kullanılarak doğrulamayı yaparak sonucu gönderme prosedürünü izlemelidirler. Sonuç negatifse, negatif sonuç bildirimini çevrimiçi platformdan yazdırırlar.

Sonuç pozitif çıkarsa;

Platform tarafından oluşturulan pozitif sonuç beyanının çıktısıyla yirmi dört (24) saat içinde ilgili kamu sağlık kurumlarından birine başvurarak ücretsiz olarak yeniden test yapmaları gerekmektedir.

Öğrenciler veya öğretmenler COVID-19 okul kartının yazdırılamaması durumunda;

Okul birimlerinin idari ve diğer personeli sonuç beyanını elle yazarak öğrenci velisi imzalayabileceklerdir.

Öğrenciler, sınıfta ilk ders saatinde okul kartını öğretmenlerine gösterecekler (teslim edilmeyecek) ve bir sonraki tanı testi yapılana kadar yanlarında getireceklerdir.

Benzer şekilde, öğretmenler, Özel Eğitim Personeli (SEP) üyeleri, idari ve diğer personel; okula varınca, ilgili okul biriminin Müdürüne veya Müdür Yardımcısına olumsuz test beyanını gösterirler (teslim etmez) ve bir sonraki kendi kendine teşhis kontrolü yapılana kadar beyannameyi taşımaları gerekmektedir.

Bir öğrencinin sınıfa girdikten sonra okul kartını göstermemesi;

Öğrenci ve öğretmenlerin salgının yayılımına karşı korunmaları gerekçesiyle kabul edilmeyeceği ve bu öğrencinin sınıfa girmesine müsaade edilmeyerek devamsızlık alarak velisine haber verildikten sonra eve gönderileceği belirtilmektedir.

Eğitimcilere Yönelik Hızlandırılmış Uzaktan Eğitim Seminerleri

Değerli meslektaşlar,
Yayınlanan 174545/Ε3-28-12-2020 tarihli FEK’te, eğitimin tüm kademelerinde görev yapan öğretmenlere yönelik Uzaktan Eğitim ve Bilişim Teknolojilerini daha verimli kullanabilme yetisi kazandırmayı amaçlayan seminerlerin önümüzdeki dönemde hayata geçirileceği duyuruldu. Gerek bu seminerlerden yararlanmak isteyen, gerekse de bu seminerlerde eğitmen rolü üstlenmek isteyen değerli meslektaşlarımızın ekte daha ayrıntılı bilgi bulacakları evrakı okumalarını öneririz.

Başvuru yapmak için TIKLAYINIZ

ENCÜMEN HEYETİ SEÇİMLERİ-Aralık 2020

Yönetim Kurulumuz;

Salgından dolayı yürürlükte olan dolaşım kısıtlamaları ve tüm toplumun üzerinde salgının yayılması endişelerinin olduğu bir ortamda seçim yapılması ister istemez bizleri salgın açısından tedirgin etmektedir. Ancak seçim tarihinde gerek salgının gidişatında daha iyi koşulların sağlanacağı beklentisi; gerekse de dolaşım ve toplanma kısıtlamalarının gevşetileceği olasılığı veya bu yöndeki beklentiler, yetkililer tarafından seçimlerin yapılmasının imkan dahilinde olduğu değerlendirilmiştir.

Bu sebeple bizler adaylık başvuruları için öngörülen 11 Aralık 2020 tarihine kadarki sürecin hassasiyetle yürütülmesi gerektiğine, velilerimizin de adaylık başvurularına rağbet etmeleri gerektiğine inanıyoruz. Bundan sonra da şartların daha iyiye gitmesi ve beklendiği gibi kısıtlamaların kaldırılması halinde seçimlerin gerçekleşebileceği umudunu taşıyoruz. Aksi halde, salgın yayılımında beklenen iyi gelişmeler olmadığı takdirde de, seçimin yapılması fikri çok gerçekçi gözükmemektedir. Toplumun sağlığı her şeyden önemli olduğu yadsınamaz.

Daimi İkamet Belgesi (Pistopiitiko Monimis Katikias) almak için belediyeye başvurunuzda yanınızda bir vergi temiz kağıdı ve kimliğiniz bulunması gerekmektedir.

YÖNETİM KURULU

Batı Trakya Azınlık Okullarında Encümen Heyeti Seçimleri 2020

Bugün 01 Aralık 2020 Salı günü, Batı Trakya Azınlık Okullarında encümen heyetlerinin belirlenmesi için seçimler ilan edilmiştir. Aday olmak isteyen velilerin 11 Aralık 2020 tarihine kadar, okul idarelerine başvurmaları gerekmektedir.

Başvuru için gerekli belgeler:

1- Dilekçe (Okul idaresi tarafından verilecektir)

2- Daimi İkamet Belgesi (Pistopiitiko Monimis katikias). Belediye veya emniyet biriminden alınır.

3- Başvuru sırasında herkesin yanında bir de kimlik fotokopisi bulundurması gerekmektedir.

Değerli velilerimiz,

İçinde bulunduğumuz salgın ve alınan önlemler sebebiyle, okula gelmeden elektronik posta (e-mail) göndererek adaylık dilekçesi sunmanız önerilmektedir.

Rodop ili ilköğretim müdürünün bugün belirttiği üzere velilere adaylık dilekçesi örneğini göndermemiz ve yardımcı olmamız, ayrıca gerekli durumlarda velilerimizle irtibat içinde bulunmanız rica olunmuştur.

Değerli meslektaşlar,

Okullarımızda encümen seçimin yapılması için gerekli girişimleri hassasiyetle yapmaya özen gösterelim. Encümen heyetinin varlığı okullarımızın daha verimli çalışması bakımından çok önemli olduğunun hepimiz farkındayız. Bu çerçevede tüm velileri de sandığa gitmeye ve bu kurumuza sahip çıkmaya davet ediyoruz.

Seçimler 22 Aralık 2020 Salı gün, sabah saat 08:00’de başlayarak akşam saat 17:00’de son bulacaktır.

Saygılarımızla arz ederiz

Rodop-Meriç İlleri S.Ö.P.A. Mezunu Öğretmenler Derneği

Yönetim Kurulu

Başkanımız sn. Salih AHMET’in 2016-2017 Eğitim Yılı Mesajı

kucuk_53
“Azınlık okulunu korumak toplum olarak hepimizin görevidir”
07-09-2016
13912614_1029724353815160_1695148433974219270_nRodop – Evros illeri SÖPA Mezunu Azınlık Okulları Öğretmenler Derneği yeni eğitim yılı nedeniyle mesaj yayınladı.
Derneğin mesajında kapatılan okullara da değinilerek “Azınlık okullarını korumak toplum olarak hepimizin görevidir”ifadesine yer verildi.

Açıklama șöyle:

2016-2017 YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MESAJI

Değerli eğitimciler, sevgili öğrenciler ve öğrenci velileri,

Yeni bir Eğitim-Öğretim dönemine girmek üzereyiz. Allah nasip ederse 16 Eylül 2016 Cuma günü 2016-2017 eğitim ve öğretim yılına merhaba diyeceğiz. Yunanistan genelinde 12 Eylül’de başlayacak olan yeni eğitim yılı, bayram tatili nedeniyle, azınlık okullarında bu sene 4 gün gecikmeli olarak başlayacaktır.

Bu yeni dönemde; geleceğimizin teminatı çocuklarımızın ve gençlerimizin yeni başarılar elde etme heyecanını hep birlikte yaşayacağız.

Ancak, eğitim camiası ve azınlık toplumu olarak yeni eğitim yılına pek mutlu başladığımız söylenemez. Eğitim yılına dokuz okulumuzu daha kaybetmiş olarak giriyoruz. Sayıları 140 olan azınlık okulları, son kapanmalarla birlikte 131’e düşmüştür. Devlet okulları için uygulanan ve öğrenci sayısı dokuzu tutmayan okulların kapatılmasını ön gören yasanın, farklı statüye sahip olan azınlık okulları için de uygulanarak, öğrenci yetersizliğinden dolayı dokuz okulumuzun kapatılması hepimizi derinden üzmüştür. Çünkü uluslararası ve ikili anlaşmalarla sabit, önemli bir kazanım olan, Türkçe’nin öğretildiği ve Türkçe üzerinden derslerin verildiği, köylerimizin en önemli kurumlarından biri sayılan okullarımızın bu şekilde kapatılması doğru değildir ve elbette ki bu kurumların bizim için sayısal olarak ta bir önemi vardır. Çünkü kapatılan okul bir daha açılmamaktadır. Yürürlükte olan yasalara göre nasıl çalışacağı ve ne şekilde kapatılacağı belirli olan azınlık okullarının, okul encümen heyetlerinin dahi rızası alınmadan kapatılmış olmaları son derece üzücüdür. Kurum olarak azınlık okulu, azınlığımızın olmazsa olmazlarındandır. Bizi biz yapan ve bizi ayakta tutan en önemli unsurların yani dilimiz ve dinimizin öğretildiği azınlık okulunu korumak toplum olarak hepimizin görevidir. Tabi ki arzuladığımız ve hedeflediğimiz çocuklarımızın daha iyi ve daha kaliteli eğitim alabilmelerini sağlayacak ortamların oluşturulmasıdır. Ancak eğitim açısından da bakıldığında, şimdiye kadar kapatılan ve birleştirilen okullar, azınlık eğitimi sorununa bir çare olmamış, eğitimin kalitesini yükseltmemiştir. Buradan da anlaşılacağı gibi, kapanmalar eğitim amaçlı yapılmamıştır. Ekonomik ve diğer başka sebeplerle okulların kapatılması yanlış ve anlamsızdır. Bir an önce bu yanlıştan dönülmesi toplumun huzuru açısından yararlı olacaktır.

Değerli meslektaşlar,

Bizlere emanet edilen yavrularımızı, koruyan ve geliştiren, ailesini, milletini seven, topluma karşı sorumluluk duyan kişiler olarak hayata hazırlayacağınıza olan inancımız tamdır. Sizlere inanıyor, güveniyoruz.

Fedakâr öğretmenlerimizin, “azınlık okullarında iyi eğitim verilmiyor,” “öğretmenler işlerini iyi yapmıyorlar” gibi söylentileri boşa çıkaracak azami gayreti göstereceklerinden eminiz. Evlatlarımızı her alanda yetiştirmek, toplumu yüceltmek ve standartları yükseltmek biz eğitimcilerin görevidir.

Sevgili Öğrenciler,

Üç aylık bir tatil döneminden sonra, tekrar okulunuza ve arkadaşlarınıza kavuşacak olmanın tatlı heyecanını yaşadığınızı görüyor gibiyiz. Tatilde güzel ve eğlenceli vakit geçirerek dinlenmiş olduğunuzu umuyoruz. Şimdi okula umutla ve heyecanla başlama zamanı geldi. Unutmayın ki dersleriniz için göstereceğiniz ilgi ve çalışma azmi sizi başarıya götürecektir. Bu başarı da geleceğe emin ve sağlam adımlarla ilerlemenizi sağlayacaktır.

Daha mutlu ve güzel bir gelecek için her zaman sizin yanınızda olduğumuzu bilmenizi istiyoruz.

Değerli veliler,

Gençlerimizin yetişmesinde öğretmenlerin olduğu kadar sizlerin de emeği vardır. Hiçbir zaman unutmayalım ki, iyi bir toplumun temeli ailede atılır. Bir aile değerlerine ne kadar sahip çıkarsa, toplum da o kadar sağlam olur. Eğitim öğretimin üç ayağından birinin sizler olduğunuzu unutmayınız. Çocuklarımızı sadece maddi yönden değil, manevi yönden destekleyerek her zaman onların yanında olduğumuzu hissettirmeliyiz.

Bu duygu ve düşüncelerle 2016–17 eğitim öğretim yılınızı kutluyor ve enerji dolu, mutlu, sağlıklı ve başarılı bir eğitim-öğretim yılı geçirmeniz dileğiyle hepinizi saygıyla selamlıyoruz.

Bu vesileyle yaklaşmakta olan Kurban Bayramı’nızı kutlar; sevdiklerinizle nice mutlu bayramlar yaşamanızı canı gönülden dileriz.

Yönetim Kurulu adına

Başkan Salih AHMET

G.Sekreter Hakkı HACI