ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ – Ν. ΕΒΡΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΜΕΣΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Αρθρο 1ο
Ιδρύεται σωματείο στην Κομοτηνή με την επωνυμία “ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ν.ΡΟΔΟΠΗΣ-Ν.ΕΒΡΟΥ” με έδρα ιην ττόΑη της Κομοτηνής του Ν. Ροδόπης.

Αρθρο 2ο
Σκοποί του Συλλόγου είναι:
1) Η προστασία, προώθηση και προάσπιση των οικονομικών, επαγγελματικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών δικαιωμάτων των μελών του.
2) Η σύσφιξη των προσωπικών σχέσεων φιλίας και συνεργασίας μεταξύ των μελών του.
3) Η ανάπτυξη του πνευματικού, βιοτικού επιπέδου, η επαγγελματική κατοχύρωση, κατάρτιση, ειδίκευση, επιμόρφωση των μελών και η συναδελφική αλληλεγγύη ως μέσο για την εξυπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου, καθώς και η συνεργασία με άλλους συλλόγους για την προώθηση κοινών σκοπών και συμφερόντων.
4) Η οικονομική βελτίωση της θέσης των μελών του και των συνθηκών εργασίας τους.
5) Η επιβολή της κοινωνικής δικαιοσύνης και η συστηματική προσφορά του Συλλόγου
για την επίτευξη στενής συνεργασίας μεταξύ των εργαζομένων, με γνώμονα την αλληλοκατανόηση και την συμπαράσταση.
Η συμβολή στη βελτίωση της παιδείας και στην άνοδο του πνευματικού, μορφωτικού και πολιτιστικού επιπέδου των σχολικής ηλικίας παιδιών.
Η πραγματοποίηση διαλέξεων, εκδρομών, κοινωνικών εκδηλώσεων και η δημιουργία επιτροπών εράνων.

Αρθρο 3ο
Οι πιο πάνω σκοποί θα πραγματοποιηθούν με κάθε νόμιμο μέσο.
Αρθρο 4ο
Η χρονική διάρκεια του Συλλόγου ορίζεται απεριόριστη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΜΕΛΗ – ΕΓΓΡΑΦΗ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ – ΠΟΙΝΕΣ -ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ

Αρθρο 5ο
Μέλη του Συλλόγου μπορούν να γίνουν οι διορισμένοι δάσκαλοι που έχουν την Ελληνική ιθαγένεια, είναι Μουσουλμάνοι στο θρήσκευμα και είναι απόφοιτοι της ΕΠΑΘ. των Μ’κών σχολείων Ν.Ροδόπης και Ν.Έβρου, (ως ανήκοντες στο 1° γραφείο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης). που να αποδέχονται ανεπιφύλακτο τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και να έχουν υποβάλλει αίτηση εγγραφής προς το Δ.Σ. του Συλλόγου. Σε περίπτωση που το Δ.Σ., για κάποιο λόγο απορρίψει την αίτηση του ενδιαφερόμενου, αυτός μπορεί να ζητήσει την εγγραφή του από την πρώτη τακτική ή έκτακτη Γ.Σ. που θα συγκληθεί και η οποία θα αποφασίσει οριστικά επί της αιτήσεως.

Αρθρο 6ο
Τα μέλη έχουν την υποχρέωση να παρίστανται στις συνεδριάσεις των Γ.
Συνελεύσεων, να ψηφίζουν στις ψηφοφορίες και να καταβάλουν τις αποφασιζόμενες
εισφορές.
Δικαιούνται να λαμβάνουν το λόγο. να ελέγχουν και να κρίνουν τις πράξεις των
οργάνων του Συλλόγου και να ενημερώνονται τακτικά για τις δραστηριότητες του
Συλλόγου.
Επίσης δικαιούνται ηθικής και υλικής συνδρομής του Συλλόγου, αν παραστεί ανάγκη.
Μπορούν να αποχωρήσουν από το Σύλλογο οποτεδήποτε θελήσουν, καταθέτοντας
σχετική δήλωση στο Δ.Σ. και εξοφλώντας τυχόν οφειλόμενες εισφορές τους, χωρίς
να έχουν κανένα δικαίωμα στην περιουσία του Συλλόγου.
Σε περίπτωση ασθένειας ή στράτευσης θεωρούνται τακτοποιημένοι από πλευράς
εισφορών στο Σύλλογο, καθόσον χρόνο διαρκεί η ασθένεια ή η στράτευση.
Τα μέλη πρέπει να εργάζονται για την προώθηση των σκοπών του Συλλόγου και
οφείλουν να απέχουν από κάθε δραστηριότητα που αντιβαίνει στους σκοπούς
αυτούς.
Το δικαίωμα εγγραφής ορίζεται στο ποσό των 5.000 δραχμών, η μηνιαία εισφορά
στο Σύλλογο στο ποσό των 1.000 δρχ. και η εισφορά στο ταμείο αλληλοβοήθειας
οτο ποσό των 200 δρχ. Τα ποσά αυτά μπορούν να αυξομειώνονται μετά από
απόφαση του Δ.Σ. ή της Γ.Σ.
Σε περίπτωση που μέλος ή μέλη καθυστερούν τις εισφορές τους πέραν του διμήνου,
χάνουν το δικαίωμα της ψήφου στις Γ.Σ. όπως και το δικαίωμα του να εκλέγουν και
να εκλέγονται.

ΠΟΙΝΕΣ

Μέλη που θα επιδείξουν συμπεριφορά αντίθετη προς τους σκότιους του Συλλόγου ή που δεν θα πειθαρχούν στις αποφάσεις του Δ.Σ. ή της Γ.Σ. ή που θα εμποδίζουν την εκτέλεση των αποφάσεων των οργάνων της διοίκησης του Συλλόγου, θα υποβάλλονται στις εξής πειθαρχικές κυρώσεις, ανάλογα με την βαρύτητα της πράξηζ:
α) γραπτή επίπληξη,
β) έκπτωση από το αξίωμα που τυχόν θα κατέχει στα όργανα του Συλλόγου.
γ) προσωρινή αποβολή μέχρι ένα χρόνο.
δ) διαγραφή.
Το υπό κατηγορία μέλος ειδοποιείται έγγραφα από το Δ.Σ,, τουλάχιστον δέκα (10)
Ημέρες πριν από την συζήτηση της υπόθεσης του στο Δ.Σ. ή σιη Γ.Σ. και καλείται να
απολογηθεί, χωρίς όμως να είναι απαραίτητη η παρουσία του για την συνέχιση της
διαδικασίας.
Η ποινή α) μπορεί να επιβληθεί και μόνο από το Δ.Σ. Για τις ποινές β) και γ)
απαιτείται απόφαση της Γ.Σ. με απλή πλειοψηφία, μετά από πρόταση του Δ.Σ. ή
οποιουδήποτε μέλους. Το ίδιο ισχύει και για την ποινή δ), η οποία όμως επιβάλλεται
από τη Γ.Σ. με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων μελών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Αρθρο 7ο
Πόροι του Συλλόγου είναι:
α) Το δικαίωμα εγγραφής των μελών που ορίζεται από τη Γ.Σ.
β) Η μηνιαία εισφορά των μελών που ορίζεται από τη Γ.Σ.
γ) Οι οποιεσδήποτε εισπράξεις από γιορτές, εκθέσεις κ,λ.π. που οργανώνονται από
το Δ.Σ.
δ) Οι έκτακτες εισφορές που ορίζονται οπό την Γ.Σ. για την κάλυψη εκτάκτων
αναγκών.
ε) Κάθε φύσης δωρεές και κληροδοτήματα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Αρθρο 8ο
Ο Σύλλογος διοικείται από επταμελές (7) Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.). Το Δ. Σ. εκλέγεται κάθε δύο (2) χρόνια από τη Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) των μελών, που καλείται ειδικά γι’ αυτό το λόγο, με μυστική, δια ψηφοδελτίου, ψηφοφορία. Στη Γ.Σ. αυτή εκλέγονται, εκτός από τα τακτικό μέλη του Δ.Σ. και τρία (3) ακόμη αναπληρωματικά.
Αρθρο 9ο
Δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται έχουν όλα τα τακτικά μέλη του Συλλόγου που
είναι οικονομικά εντάξει.
Αρθρο 10ο
Τα εκλεγέντα μέλη του Δ.Σ. καλούνται μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την ημέρα της εκλογής τους, μετά από πρόσκληση του μέλους που έλαβε τις περισσότερες ψήφους και εκλέγουν μεταξύ τους τον Πρόεδρο. Αντιπρόεδρο. Γενικό Γραμματέα και Ταμία. Αν κάποιο μέλος αποχωρήσει από το Δ.Σ. για οποιοδήποτε λόγο (παραίτηση, έκπτωση κ.λ.π.) αναπληρώνεται από τους επιλαχόντες κατά σειρά επιτυχίας.
Αρθρο 11ο
Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μία (1) φορά το μήνα, έκτακτα όταν θεωρεί αυτό αναγκαίο
ο Πρόεδρος ή αν το ζητήσουν τουλάχιστον δύο (2) μέλη του με έγγραφη δήλωση του
προς τον Πρόεδρο στην οποία θα περιέχονται τα θέματα για συζήτηση.
Η σύγκληση του Δ.Σ. σ’ αυτήν την περίπτωση είναι υποχρεωτική μέσα σε πέντε (5)
ημέρες από τη δήλωση. Αν ο Πρόεδρος δεν συγκαλέσει το Δ.Σ. μέσα σ’ αυτήν την
προθεσμία, μπορούν να το συγκαλέσουν ο Αντιπρόεδρος ή οι σύμβουλοι που
ζήτησαν την σύγκληση.
Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών του και σε
περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε
απαρτία και λαμβάνει έγκυρα αποφάσεις, όταν παρευρίσκονται τουλάχιστον τέσσερα
{4) από τα μέλη του.

Μέλος που απουσιάζει αδικαιολόγητα σε τρεις (3) συνεχείς ή πέντε (5) μη συνεχείς
συνεδριάσεις, κηρύσσεται έκπτωτο και αντικαθίσταται με απόφαση του Δ.Σ. από τα
αναπληρωματικά μέλη κατά την σειρά της επιτυχίας των. Οποιοδήποτε μέλος του
Συλλόγου μπορεί να παρακολουθεί τις συνεδριάσεις του Δ.Σ., σν το επιτρέψει το Δ.Σ.
Το Διοικητικό Συμβούλιο:
α) διοικεί και εφαρμόζει ό,τι διατάσσεται από το Νόμο. το καταστατικό και τις
αποφάσεις της Γ.Σ..
β) κσταβάλλει κάθε προσπάθεια για την επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου και
προτείνει την λήψη των αναγκαίων μέτρων,
γ) λογοδοτεί οτη Γ.Σ..
6) συντάσσει τον προϋπολογισμό και απολογισμό του έτους και τον υποβάλλει προς
έγκριση στην πρώτη Γ. Συνέλευση κάθε έτους.
Αρθρο 12ο
Η Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) τακτικά και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη, που εκλέγονται από τη Γ.Σ. με μυστική, δια ψηφοδελτίου, ψηφοφορία και κατά την ίδια ψηφοφορία για την ανόδειξη του νέου Δ.Σ. ανάλογα με τις ψήφους που έλαβαν. Η θητεία της είναι για δύο (2) χρόνια. Ελέγχει την ταμειακή διαχείριση και γενικά την οικονομική κατάσταση του Συλλόγου και μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου που πρόκειται να εκλεγεί το νέο Δ.Σ.και σε κάθε περίπτωση, πριν από τη ημέρα της Γ.Σ., συντάσσει έκθεση που την υποβάλλει στη Γ.Σ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αρθρο 13ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου;
Συγκαλεί το Δ.Σ. σε τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις, καθώς επίσης και τα μέλη του Συλλόγου σε Γεν. Συνελεύσεις και υπογράφει μαζί με το Γ. Γραμματέα τις σχετικές προσκλήσεις με την επιφύλαξη του άρθρου 11 παρ.α.
Διευθύνει πς εργασίες του Συλλόγου και προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και των Συνελεύσεων, δίδει και αφαιρεί το λόγο από τους μετέχοντες.
Κηρύσσει την έναρξη των Συνεδριάσεων της Γ.Σ.
Υπογράφει τα κάθε είδους έγγραφα και εντάλματα πληρωμής.
Λογοδοτεί για τα πεπραγμένα του Δ.Σ. στην ετήσια Γ.Σ.
Εκπροσωπεί γενικά το Σύλλογο ενώπιον κάθε Δικαστικής και Διοικητικής Αρχής. Σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου να ασκήσει τα καθήκοντα του για μικρό χρονικό διάστημα, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο. Αν το κώλυμα διαρκεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, το Δ.Σ. αποφασίζει ανάλογα με την περίπτωση.

Αρθρο 14ο
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Τον Πρόεδρο, όταν είναι απών ή έχει κώλυμα, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος σε όλα
τα καθήκοντα. Εάν και αυτός κωλύεται, τους αναπληρώνει ο υποδεικνυόμενος από τα
λοιπά μέλη του Δ.Σ. σύμβουλος.

Αρθρο 15ο
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ο Γενικός Γραμματέας (Γ.Γ.);
1) Διεξάγει την αλληλογραφία του Συλλόγου.
Υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο κάθε έγγραφο, προσκλήσεις και εντάλματα εισπράξεων και πληρωμών.
Τηρεί πρωτόκολλο αλληλογραφίας, το μητρώο μελών, τα βιβλία πρακτικών του Δ.Σ. και της Γ.Σ.
Φυλάσσει την σφραγίδα του Συλλόγου.
Όταν ο Γ.Γ. κωλύεται ή απουσιάζει, αναπληρώνεται από τον υποδεικνυόμενο από το Δ.Σ.σύμβουλο.

Αρθρο 16ο
TAMIAΣ
Ο Ταμίας: Εισπράττει τις εγγραφές, τις κάθε είδους εισφορές των μελών, τις κάθε φύσης δωρεές, με διπλότυπες αποδείξεις που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γ.Γ.
Τηρεί βιβλίο ταμείου.
Ενεργεί τις εισπράξεις και πληρωμές, με απόφαση του Δ.Σ. ειδικής γί αυτό εντολής για είσπραξη από τον Πρόεδρο και τον Γ.Γ.. και προσυπογράφει στα εντάλματα πληρωμής και τις αποδείξεις εισπράξεως.
Υποχρεούται να καταθέτει στο όνομα του Συλλόγου, σε αναγνωρισμένη Τράπεζα εκλογής του Δ.Σ. μετά από απόφαση του. κάθε ποσό που υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες (50.000) δρχ.
Ενημερώνει το Δ.Σ. για την οικονομική κατάσταση του Συλλόγου.
6) Στη Γενική Συνέλευση και μετά τη λογοδοσία, υποβάλλει τον ετήσιο απολογισμό
και προϋπολογισμό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΕΚΛΟΓΕΣ

Αρθρο 17ο
Τα μέλη συγκαλούνται από το Δ.Σ. σε Γενική Συνέλευση τακτικά μία (1) φορά το χρόνο, το δεύτερο Σάββατο του Νοεμβρίου, με πρόσκληση που δημοσιεύεται τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από τη σύγκληση Της σε μία ημερήσια εφημερίδα της Κομοτηνής και τοιχοκολλείται στα γραφεία του Συλλόγου. Στην πρόσκληοη αναγράφεται ο τόπος και ο χρόνος της Γ.Σ. και κατά σειρά τα θέματα που θα συζητηθούν και πάνω στα οποία θα ληφθούν αποφάσεις. Επίσης αναγράφεται το είδος της συνέλευσης (τακτική, έκτακη, επαναληπτική κ.λ.π.). Στην πρόσκληση μπορεί να καθορίζεται και ο χρόνος των επομένων συνεδριάσεων εν ελλείψει απαρτίας σύμφωνα με το άρθρο 19 του παρόντος καταστατικού, Αυτή (η συνέλευση) εγκρίνει τον προϋπολογισμό του επόμενου οικονομικού έτους στον οποίο απεικονίζονται τα έσοδα και έξοδα, τακτικά ή έκτακτα του Συλλόγου. Το Δ.Σ., δια του Προέδρου του, λογοδοτεί για τα πεπραγμένα του προηγούμενου έτους. Κάθε δεύτερο έτος η Γ.Σ. είναι εκλογοαπολογισπκή. Διαβάζεται ο απολογισμός. λογοδοσία του Δ.Σ. και η ετήσια έκθεση των ελεγκτών για τα πεπραγμένα και γεντκά για την οικονομική διαχείριση.
Η Γ.Σ. εκλέγει κάθε δεύτερο έτος τα όργανα του Δ.Σ.. της Εξελεγκτικής Επιτροπής και
των αντιπροσώπων για τις ανώτερες συνδικαλιστικές οργανωσείς.
Έχει αρμοδιότητα να αποφασίζει για τυχόν τροποποίηση του καταστατικού και πιθανή διάλυση του Συλλόγου.
Πριν τις εκλογές εκλέγεται νέος προσωρινός Πρόεδρος της Γ.Σ. και τριμελής Εφορευτική Επιτροπή που αναλαμβάνουν την διεξαγωγή των εκλογών.
Η Εφορευτική Επιτροπή ανακοινώνει τα αποτελέσματα των εκλογών στον απερχόμενο πρόεδρο και αυτός κινεί την διαδικασία για την κατάρτιση σε σώμα του νέου Δ.Σ. και την παράδοση σ’ αυτό των καθηκόντων.

Αρθρο 18ο
Η Γ.Σ. των μελών αποτελεί το ανώτατο όργανο του Συλλόγου και δεσμεύει με τις αποφάσεις της κάθε άλλο όργανο και κάθε μέλος.

Αρθρο 19ο
Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται τουλάχιστον τα μισά συν ένα τών ταμειακώς εντάξει μελών. Τα μέλη, που δεν είναι ταμειακώς εντάξει, μπορούν να πληρώσουν τις εισφορές τους την ημέρα της Γ.Σ. και πριν από την έναρξη της. Αν δεν υπάρξει απαρτία στην πρώτη ουγκέντρωση, αυτή επαναλαμβάνεται το επόμενο Σάββατο παρόντων του 1/3 των μελών, διαφορετικά το μεθεπόμενο Σάββατο, ανεξάρτητα σπό τον αριθμό των παρόντων μελών, στον αυτό τόπο. με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, χωρίς νέα επίδοση στα μέλη. Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται με πλειοψηφία, εκτός αν ορίζει διαφορετικά ο Νόμος ή το Καταστατικό. Η ψηφοφορία πραγματοποιείται με ανάταση των χειρών.
Η ψηφοφορία είναι μυστική, όταν πρόκειται για προσωπικά θέματα ή όταν αυτό αποφασισθεί από τη Γ.Σ., ύστερα από πρόταση μέλους της.

Αρθρο 20ο
Εκτός • από τις Γ.Σ., τον Νοέμβριο κάθε χρόνο, συγκαλούνται και έκτακτες από το Δ.Σ.. όταν κριθεί αναγκαίο ή αν το ζητήσει έγγραφα το 1/5 των ταμειακώς εντάξει τακτικών μελών ή η Εξελεγκτική Επιτροπή. Η αίτηση αυτή αναγράφει τα θέματα για συζήτηση και πρέπει να υποβληθεί στον Πρόεδρο του Δ.Σ. που υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γ.Σ. μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από την υποβολή της.

Αρθρο 21ο
ΕΚΛΟΓΕΣ
Για την ανάδειξη Δ.Σ.
Διενεργούνται από την τακτική Γ.Σ. κατά μήνα Νοέμβριο κάθε δεύτερο έτος, για την εκλογή μελών Δ.Σ., Εξελεγκτικής Επιτροπής και αντιπροσώπων για τις ανώτερες συνδικαλιστικές οργανώσεις.
Πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας, που είναι μυστική, η Γ.Σ. εκλέγει δια βοής προσωρινό πρόεδρο Γ.Σ. και τρία (3) από τα παρόντα μέλη, που δεν είναι υποψήφιοι για την εκλογή του Δ.Σ., σαν εφορευτική επιτροπή για τη διενέργεια των εκλογών. Οι υποψήφιοι για το αξίωμα μέλους του Δ.Σ., της Εξ.Ε. ή άλλου οργάνου, υποβάλλουν την υποψηφιότητα τους στον πρόεδρο της Γ.Σ. την ημέρα των εκλογών. Σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων, κάθε ένας εκλογέας ψηφίζει ελεύθερα τους κατά την κρίση του κατάλληλους για μέλη των οργάνων της διοίκησης. Αμέσως μετά η εφορευτική επιτροπή ανακοινώνει τα ονόματα των υποψηφίων για το Δ.Σ.. την Εξ,Ε. ή άλλων οργάνων, εποπτεύει την ψηφοφορία, τηρεί ονομασπκή κατάσταση των όσων ψηφίζουν και. μετά το τέλος της ψηφοφορίας, προβαίνει στη διαλογή των ψήφων, συντάσσει πρακτικό και ανακηρύσσει τα επιτυχόντα μέλη για το Δ.Σ., την Εξ.Ε. και το άλλα όργανα, τακτικά και αναπληρωματικά.
Για το Δ.Σ. τακτικά μέλη μεν είναι οι πρώτοι επτά (7) επιτυχόντες που έλαβαν τις
περισσότερες ψήφους, αναπληρωματικά δε οι επόμενοι τρεις (3) κατά σειρά
επιτυχίας. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση από την εφορευτική
επιτροπή.
Οποιαδήποτε ένσταση που αφορά τις εκλογές υποβάλλεται στην εφορευτική
επιτροπή, που αποφαίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου.
Οι εκλογές μπορούν να γίνουν και έκτακτα από τη Γ.Σ. πριν οπό την εξάντληση της
θητείας του Δ.Σ.. της Εξ,Ε. ή των άλλων οργάνων, αν προκύψουν ανωμαλίες στη
διαχείριση του Συλλόγου ή δεν ανταποκριθούν στα καθήκοντα τους μέλη και εφ’ όσον
το ζητήσει αυτό το 1/4 των ταμειακώς εντάξει μελών.
Τα πρακτικά της Γ.Σ. υπογράφονται από το Δ.Σ.. τον προσωρινό Πρόεδρο και τα
μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής. Εάν διά τον οποιονδήποτε λόγο αρνηθεί κάποιος.
εξ αυτών που δικαιούνται να υπογράψουν, να θέσει την υπογραφή του, αρκεί η
υπογραφή των υπολοίπων υπό τον όρον ότι υπογράφει ο προσωρινός Πρόεδρος της
Γ.Σ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Αρθρο 22ο
Η τροποποίηση του καταστατικού και η διάλυση του Σωματείου αποφασίζεται σε
Γ.Σ., που συγκαλείται ειδικά γι’ αυτό το λόγο.
Στην παραπάνω συνέλευση πρέπει να παρίσταται το 1/2 των ταμειακά εντάξει μελών
και η απόφαση να ληφθεί με πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων μελών. Στην
περίπτωση αυτή δεν ισχύουν αυτά που ορίζονται στο άρθρο 19 παρ.β’.
Η διάλυση του Σωματείου επέρχεται, αν ο αριθμός των μελών του μειωθεί κάτω των
δέκα (10) μελών ή αν συντρέχουν οι λόγοι που ορίζονται από πς σχετικές διατάξεις
του Α.Κ. και του Εισαγωγικού αυτού Νόμου.

Διαλυομένσυ του Σωματείου, τελεί υπό εκκαθάριση και η περιουσία αυτού περιέρχεται στο οικοτροφείο του Ιεροσπσυδαστηρίου Χαϊριέ Κομοτηνής.
Αρθρο 23ο
Ο Σύλλογος έχει στρογγυλή σφραγίδα που φέρει κυκλικό ης λέξεις “ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ν.ΡΟΔΟΠΗΣ – Ν.ΕΒΡΟΥ” στη μέση αυτής, ένα βιβλίο, ένα στυλό και την χρονολογία ίδρυσης “1994”.
Αρθρο 24°
Κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από το καταστατικό και το Νόμο, τακτοποιείται με
αττόφααη της Γ.Σ.

Αρθρο 25ο
Γαι την πραγματοποίηση των σκοπών του Συλλόγου, μπορούν να συσταθούν
διάφορα εκτελεστικά ή συμβουλευτικά όργανα, όπως υπεύθυνοι τμημάτων, ομάδες
δουλειάς κ.λ.π.
Ο τρόπος εκλογής, η λειτουργία και η αρμοδιότητα τους καθορίζονται από το Δ.Σ. ή
τη Γ.Σ. σύμφωνα με το καταστατικό ή τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του
σωματείου.

Αρθρο 26ο
Το Δ.Σ. μπορεί να συντάξει εσωτερικό κανονισμό, με τον οποίο θα καθορίζονται
λεπτομερώς τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μελών καθώς και ο τρόπος
διεξαγωγής των εργασιών και της εσωτερικής λειτουργίας του Συλλόγου.
Ο κανονισμός αυτός θα ισχύει μετά την έγκριση του από τη Γ.Σ. και την κατάθεση του
στο Πρωτοδικείο Ροδόπης.
Η Γ.Σ. μπορεί να ανακαλέσει ή να τροποποιήσει μερικά ή ολικά τον εσωτερικό
κανονισμό, ο οποίος δεν πρέπει να αντίκειται στο Νόμο ή το Καταστατικό.

Αρθρο 27ο
Το καταστατικό αυτό που περιέχει είκοσι επτά (27) άρθρα, διαβάστηκε, συζητήθηκε
και ψηφίστηκε σήμερα κατ’ άρθρο και στο σύνολο του από τους ιδρυτές και θα ισχύει
από την εγγραφή του Σωματείου στο τηρούμενο βιβλίο Σωματείων του Πρωτοδικείου
Ροδόπης.

Κομοτηνή 23-11-2000

ΑΡΙΘΜΟΣ 319/95

Καταχωρήθηκε σήμερα η τροποποίση στο Βιβλίο Σωματίων του Πρωτοδικείου Ροδόπης σύμφωνα με την αρίθμ.121/01 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης