ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

Οι δύο Σύλλογοι μας (Σύλλογος Εκπαιδευτικών ΠΕ Ροδόπης «Οι Τρεις Ιεράρχες» και Σύλλογος Δασκάλων Αποφοίτων Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης Ν. Ροδόπης – Ν. Έβρου) πραγματοποίησαν για πρώτη φορά επίσημη συνάντηση των Διοικητικών Συμβουλίων τους. 

Η ιστορική αυτή συνάντηση επιβεβαιώνει την κοινή θέληση των δύο Συλλόγων για συνεργασία, παραγωγικό διάλογο και κοινούς αγώνες στην κατεύθυνση υπεράσπισης των μορφωτικών δικαιωμάτων των παιδιών της μειονότητας αλλά και των εργασιακών και άλλων δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν αρκετά ζητήματα και προέκυψαν μια σειρά από συμπεράσματα που αφενός απηχούν τις θέσεις και των δύο συλλόγων αφετέρου ανοίγουν το δρόμο για περαιτέρω λεπτομερέστερες επεξεργασίες και αναλυτικές προτάσεις.  Συγκεκριμένα:

Α) Οι δύο Σύλλογοι θεωρούμε πως η παρεχόμενη εκπαίδευση στα μειονοτικά σχολεία πρέπει να αντιμετωπίζεται με την δέουσα ευαισθησία που αντιστοιχεί στη σημασία της και διεκδικούμε ένα σύγχρονο μειονοτικό δημοτικό σχολείο που να  ανταποκρίνεται περισσότερο στις μορφωτικές ανάγκες των παιδιών και της κοινωνίας. Θα έχουμε το επόμενο διάστημα συνεχή συνεργασία για τη διαμόρφωση σχετικής αναλυτικής πρότασης που σε γενικές γραμμές θα περιλαμβάνει:

~ Νέα νομοθεσία πλαισίου λειτουργίας μειονοτικών σχολείων πάνταστην κατεύθυνση σεβασμού του πολιτισμού και των δικαιωμάτων της μειονότητας όπως αυτά καθορίζονται και προστατεύονται από το Διεθνές Δίκαιο. Οι επιμέρους ρυθμίσεις ζητημάτων λειτουργίας του Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου οφείλουν επιπλέον να καλύπτουν τις μορφωτικές ανάγκες των μειονοτικών μαθητών και να μην παραβιάζουν τα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών.

~ Νέο αναλυτικό και ωρολόγιο πρόγραμμα συνεργασίας μεταξύ των δύο προγραμμάτων που πρέπει να περιλαμβάνει και επιπλέον σύγχρονα διδακτικά αντικείμενα (π.χ. πληροφορική). Ειδικά για το ωρολόγιο πρόγραμμα πρέπει να υπάρξει άμεσα νομική ρύθμιση για το πρόγραμμα της Παρασκευής που να σέβεται τα θρησκευτικά καθήκοντα των μουσουλμάνων μαθητών και εκπαιδευτικών, το υπάρχον εθιμικό δίκαιο και να κατοχυρώνει τόσο την ασφάλεια των μαθητών όσο και τα εργασιακά δικαιώματα όλων των εκπαιδευτικών πρωινού και ολοήμερου προγράμματος.

~  Νέα βιβλία και για τα δύο προγράμματα με τη συνεργασία όλων  των ενδιαφερομένων μερών που να υπηρετούν το ανωτέρω συνεργατικό αναλυτικό και ωρολόγιο πρόγραμμα.

~ Πανεπιστημιακού επιπέδου επιμόρφωση για τους εκπαιδευτικούς και των δύο προγραμμάτων.

~  Θεσμοθέτηση προγράμματος πρόσθετης διδακτικής στήριξης με μόνιμο τρόπο που να αντιστοιχεί σε δύο ώρες κατ’ ελάχιστο την εβδομάδα για κάθε πρόγραμμα (ελληνόγλωσσο -τουρκόγλωσσο) σε κάθε τμήμα.

~ Ίδρυση Τμημάτων Ένταξης σε κάθε πολυθέσιο Μ/κο σχολείο και στελέχωσής τους με εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης και για τα δύο προγράμματα. Αντίστοιχα και για τα δύο προγράμματα πρέπει να γίνονται οι αναγκαίες προσλήψεις για παράλληλη στήριξη.  Το ΚΕΣΥ και τα Ειδικά Σχολεία να στελεχωθούν με εκπαιδευτικό προσωπικό ώστε να μπορούν να υποδεχτούν και να στηρίξουν και μαθητές – τριες των μειονοτικών δημοτικών σχολείων.

~ Ίδρυση σχολικών βιβλιοθηκών στα μειονοτικά σχολεία και για τα δύο προγράμματα.

~  Επιλογή Διευθυντών/Υποδιευθυντών με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που γίνεται η επιλογή Διευθυντών των δημόσιων δημοτικών σχολείων και από τα ίδια όργανα με διατήρηση της επιλογής Διευθυντή/ντριας από το τουρκόγλωσσο πρόγραμμα και Υποδιευθυντή/ντριας από το ελληνόγλωσσο. Διασφάλιση ενιαίας μείωσης του διδακτικού ωραρίου Διευθυντών/Υποδιευθυντών στο επίπεδο των Διευθυντών των δημοσίων σχολείων.

Β) Οι δύο Σύλλογοι θεωρούμε επιπλέον πως

~ Η αρχική αναλογία εκπαιδευτικών/μαθητών πρέπει να διαμορφωθεί στο 2/22 στα διθέσια σχολεία και να διατηρεί αντίστοιχη πρόοδο σε αναλογία μαθητών /τμημάτων/εκπαιδευτικών σε σχολεία με περισσότερα τμήματα. Επιπλέον χρειάζεται ενίσχυση και επέκταση των κτιριακών εγκαταστάσεων ώστε κανένα τμήμα να μην έχει περισσότερους από 15 μαθητές-τριες. 

~ Κατά τις αναστολές λειτουργίας των Μειονοτικών Σχολείων να εφαρμοστεί η ίδια διάταξη που ισχύει και τη λειτουργία τους. Λαμβάνοντας υπόψιν πιο διεξοδικά τις ιδιαίτερες τοπικές συνθήκες αλλά και τη γνώμη γονέων, σχολικής εφορείας και εκπαιδευτικών.  Θεωρούμε πως υπάρχουν περιπτώσεις μειονοτικών δημοτικών σχολείων που μπορούν να λειτουργήσουν και κάτω από το άτυπο όριο των 8 μαθητών (γεγονός που δεν απαγορεύεται άλλωστε από τη νομοθεσία). Το ίδιο ισχύει αντίστοιχα και για τη δυνατότητα λειτουργίας ολοήμερων τμημάτων. Επίσης, εκεί όπου υπάρχει ανάγκη, η ίδρυση και λειτουργία καινούργιου μειονοτικού σχολείου να γίνεται απρόσκοπτα.

~ Οι ώρες σίτισης στα ολοήμερα μειονοτικά σχολεία πρέπει να προσμετρώνται παντού ως διδακτικές όπως και στα δημόσια σχολεία . 

~ Πρέπει να καταργηθούν άμεσα οι διατάξεις του νόμου 4310/2014 που απαγορεύουν σε μουσουλμάνους εκπαιδευτικούς να εργαστούν στα μειονοτικά σχολεία. Συγκεκριμένα πρέπει να καταργηθεί το άρθρο 64. παρ.1 του νόμου 4310/2014 που απαγορεύει σε μουσουλμάνους εκπαιδευτικούς ΠΕ70 (δασκάλους-ες ελληνόγλωσσου προγράμματος) και ΠΕ71 (δασκάλους – δασκάλες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης)  μέλη της μειονότητας της Θράκης να εργάζονται στο ελληνόγλωσσο πρόγραμμα των μειονοτικών σχολείων. Η ρύθμιση της παραγράφου αυτής, αντίκειται στο Σύνταγμα καθώς εφαρμόζει αρνητική διάκριση στην εργασία βάσει θρησκεύματος θυμίζοντας άλλες εποχές διοικητικών διακρίσεων σε βάρος της μειονότητας. Υπενθυμίζουμε πως μουσουλμάνοι/ες εκπαιδευτικοί ΠΕ70, ΠΕ71 εργάζονταν κανονικά το διάστημα 2001-2014 στα μειονοτικά σχολεία.

~ Πρέπει άμεσα να επανιδρυθούν οι οργανικές θέσεις που κακώς καταργήθηκαν στο 2ο και 4ο Μ/κο ΔΣ Κομοτηνής.

Οι δύο Σύλλογοι καταγράφουμε στο κείμενο αυτό σημεία συμφωνίας που προέκυψαν στις μεταξύ μας συναντήσεις. Πέραν αυτών ο κάθε Σύλλογος προφανώς μπορεί και έχει αποτυπωμένα αναλυτικότερα επιμέρους αιτήματα. Το σημαντικό είναι πως επιτέλους ξεκίνησε η απαραίτητη συζήτηση.

Οι δύο Σύλλογοι θεωρούμε πως για όλα τα ανωτέρω ζητήματα αναγκαία και ευπρόσδεκτη είναι η συμμετοχή στη συζήτηση όλης της μειονότητας και όλης της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Οι δύο Σύλλογοι πέραν των ζητημάτων που αφορούν τη μειονοτική εκπαίδευση δηλώνουμε πως συνεργαζόμαστε για την υπεράσπιση και διεύρυνση όλων των εργασιακών, ασφαλιστικών και μισθολογικών δικαιωμάτων ενάντια στην εφαρμογή αντιεκπαιδευτικών και αντιλαϊκών πολιτικών  από όποια κυβέρνηση και εάν προέρχονται.

Η κοινή αυτή δήλωση δόθηκε στη δημοσιότητητα την 5/2/2020

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir